25th February 2017

O udruženju

UDRUŽENjE NEZAVISNIH PROCJENjIVAČA CRNE GORE

Podgorica, 30.07.2014. godine

Informacija o Udruženju

Udruženje procjenjivača Crne Gore je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore. Udruženje procjenjivača osnovano je i registrovano kao nevladina organizacija kod Ministarstva pravde (Rješenje br. 02-3493/0 od 07.06.2000. godine), usklađeno sa Zakonom o nevladinim organizacijama (rješenje MUP-a broj 05 006/12-13830/2 od 19.03.2013. god).

Osnivačka skupština Udruženja održana je je 01.06.2000. godine, na kojoj su donesena konstitutivna i druga akta, formirani i izabrani organi Udruženja (Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor, komisije).
Osnovni ciljevi Udruženja su:

Okupljanje kompetentnih lica različitih struka, radi unapređenja prakse profesionalnog procjenjivanja.

Da se osnuje Udruženje koje će biti prepoznato po autoritativnosti u procjenama vrijednosti koje će se uvažiti od subjekta u CG i vanjskom okruženju, jer će implementirati i primjenjivati međunarodne standarde za procjenu vrijednosti, pratiti stranu i domaću praksu.

Da bude jedna od logističkih poluga u ekonomskom sistemu, na način što će se stručno i nepristrasno uključivati u proces vrednovanja i transakcijama imovine.

Da razvija profesionalnu etiku, ličnu i društvenu odgovornost nezavisnih procjenjivača uz stalnu edukaciju i osposobljavanje i uspostavljanje saradnje i učlanjivanje u internacionalne institucije procjenjivača.

Udruženje (članovi) vrši procjene svih vrsta imovine: materijalnu i nematerijalnu, zemljište, objekte i opremu, obrtnu, ličnu, umjetnička djela, hartije od vrijednosti, kapital.
Većina članova Udruženja su u periodu otvaranja procesa transformacije privrede (1989. godine) aktivni učesnici tog procesa kroz izradu elaborata o procjeni vrijednosti imovine i društvenog kapitala.

Udruženje sada okuplja preko 100 procjenjivača raznih specijalnosti: ekonomska oblast, tehnička oblast (građevinska, mašinska, saobraćajna, elektro) poljoprivredna, rudarsko-geološka, pomorska, pravna, likovna i dr.

U skladu sa Statutom Udruženja, uz predhodnu saglasnost Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja i Privrednog suda u Podgorici, Skupština Udruženja je donijela odluku o uspostavljanju jedinstvenog spiska ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, što znači da su svi ovlašćeni procjenjivači u Crnoj Gori licencirani od strane Udruženja i njegovi članovi.
Udruženje izdaje licence u odgovarajućem zvanju.

Spisak licenciranih članova Udruženja objavljivan je u “Službenom listu CG” i na sajtu Udruženja.

Članovi Udruženja su verifikovanî procjenjivači. Rezultati tih procjena, kao validni, prihvaćeni su od odgovarajućih državnih institucija: Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Fonda za razvoj, Fonda PIO, banaka, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Privrednog suda Podgorica, Savjeta za privatizaciju i dr.

Udruženje je već uspostavilo kontakte i određenu saradnju sa pojedinim Udruženjima procjenjivača iz okruženja. Donesena je odluka za učlanjenje u Evropsko udruženje procjenjivača TEGoVA sa sjedištem u Briselu. Prihvaćen je zahtjev crnogorskog Udruženja za punopravno članstvo i donesena odgovarajuća odluka 16.05.2014. godine na Skupštini u Oslu.

Nesporna je činjenica da oblast procjenjivanja u Crnoj Gori nije na adekvatan način regulisana odgovarajućim propisima Zakonom ili drugim aktom. Imajući u vidu da Crna Gora mora poštovati i sprovoditi praksu i direktive Evropske Unije, Udruženje je pokretač ideje i inicijator za pokretanje procedure za donošenje Zakona ili drugog pravnog akta o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih lica, imovine, kapitala i obaveza.

To posebno iz razloga da je procjena ekonomskih vrijednosti vrlo značajna i frekventna, svakodnevna obaveza, koja zahtijeva sudska, bankarska, osiguravajuća, stečajna, kupoprodajna i druga praksa, a provodi se, takođe, kod postupka reorganizacije, segmentacije, restukturiranja i drugih promjena u društvima kapitala.

Udruženje je u dosadašnjem radu u cilju edukacije članstva, uspješno organizovalo tri stručna savjetovanja (Bar 2010, Podgorica 2011. i 2014. godine).

Udruženje je donijelo “Plan i program za primjenu minimalnih uslova u pogledu obrazovanja procjenjivača”, na osnovu uslova TEGoVA, koji su stupili na snagu 01.01.2011. godine.

Predsjednik Udruženja:
mr. Slobodan Perović, mob: 067/613-147, e-mail: i.ps@t-com.me
Sekretar Udruženja:
Nikola Mališić , mob: 067/264-521, e-mail: procjenjivaci.nm@gmail.com

Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 99
Tel: +382 (0) 20 245-523 / +382 (0) 20 201-310
E-mail: procjenjivaci.nm@gmail.com
web site: www.procjenjivaci.me

Matični broj P.L. 02313464
Ž.R. 530-1887-75